در تاریخ ۴ آپریل ۲۰۲۳اداره مهاجرت بریتیش کلمبیا ۱۷۵ دعوت نامه استانی در برنامه نیروی ماهر صادر کرد. امتیاز دعوت شدگان در برنامه های مختلف بین ۶۰ و ۱۰۶ بود.