اداره مهاجرت و شهروندی کانادا اعلام نمود که یک پنجم از درخواست های اسپانسرشیپی همسر که به اداره مهاجرت و شهروندی کانادا ارسال می گردد بطور ” ناقص” تکمیل می گردند که این مسئله باعث وارد شدن فشار های غیر ضروری و مضاعف به کارمندان اداره مهاجرت و هم چنان باعث تاخیر در بررسی پرونده های اسپانسر شیپی و سردرگمی متقاضیان می گردد.

 هم چنان اعلام گردیده علی رغم اقدامات زیادی که برای بهبود وضعیت پرونده های اسپانسرشیپی همسر انجام یافته، هنوز هم مشکلات زیادی در این عرصه بخصوص در درخواست های که بصورت کاغذی انجام می شود وجود دارد.