در تاریخ 31 مارس 2020، دولت کبک تغییرات جدید در برنامه های مهاجرتی تجاری این استان را اعلام نمود.

در این تغییر جدید، کبک از حذف شرایط اولیه و تامین تضمین مالی از برنامه جریان 2 کار آفرینی کبک برای آن عده از متقاضیانی که پرونده ایشان در جریان است خبر داد. این تغییر جدید در برگیرنده تقاضاهای کار آفرینی دریافت شده قبل از اول نوامبر 2020 خواهد بود. با این وجود، برنامه کار آفرینی جریان2 کبک به اول نوامبر 2021 موکول گردیده است. بر علاوه، اداره مهاجرت کبک بیان داشته است، برنامه سرمایه گذاری مهاجرتی کبک( QIIP) تا 31 مارس 2023 به حالت تعلیق خواهد ماند.

گفته شده این مرحله از تغییر به منظور نهایی سازی اصلاحات برنامه ریزی شده این برنامه و به هدف تأمین بهتر نیازهای استان انجام یافته است.