طبق داده های اداره مهاجرت و شهروندی کانادا، این کشور در سال 2020، به تعداد 1680 مهاجر اقتصادی را از همه گروههای تجاری به عنوان مقیم دائم این کشور پذیرفته است. اکثر این مهاجران تجاری یا 1055 نفر از این اشخاص در چهار چوب برنامه سرمایگذاری استان کبک(QIIP) اقامت دائم این کشور را دریافت نموده اند. به تعداد 260 نفر نیز از طریق استارآپ اقامت کانادا را دریافت نموده و 315 متقاضی دیگر از روش خویش فرمایی یا همان(Self- Employed) به اقامت دائم کانادا رسیده اند.

متباقی 45 مهاجر اقتصادی دیگر که اقامت دائم کانادا را دریافت کرده اند کار آفرین بوده اند که شامل همه برنامه های مهاجرتی تجاری می شوند.