در نتیجه ابتکار عمل در سطح دولت های استانی و فدرال، از سال 2015 تا 2019، کانادا موفق شده است تعداد تازه واردان فرانسوی زبان را افزایش دهد و تعداد فرانسوی زبان های که اقامت دائم کانادا را به دست آودره اند تقریبا سه برابر شده و از 2965 نفر به 8470 رسیده است.

پس از آغاز همه گیری جهانی و محدودیت های مرزی ناشی از کووید-19، مهاجرت به کانادا کاهش یافته و دولت از ورود تازه واردان جلوگیری نموده است. در سال 2020، مهاجرت فرانسوی زبان ها به خارج از استان کبک با 32 درصد کاهش به 5755 نفر رسیده بود. اما از شش مورد برنامه مهاجرت موقت جدید، سه مورد آن کاگران بخش های ضروری بهداشتی و ضروری غیر بهداشتی و فارغ التحصیلان بین المللی فرانسوی زبان را برای رسید به اقامت دائم کانادا هدف قرار داده است که ظرفیت نامحدودی دارند به این معنی که کانادا نمی خواهد تعداد متقاضیان فرانسوی زبان(فرانکوفون) را محدود نماید.