اخیراً ، بزرگترین شبکه دانش پژوهان اروپا در زمینه ادغام مهاجرت، مهاجرت بین المللی، ادغام و انسجام اجتماعی در اروپا (IMISCOE)، شاخص سیاست ادغام مهاجرت جهانی را منتشر کرد. در این گزارش کانادا برای داشتن بازار کار مطلوب تر برای مهاجران جدید در رده 6 تحرک بازار کار قرار دارد. هم چنان گتفه شده، نرخ مشارکت در بازار کار برای مهاجران کانادایی بین 24 تا 54 ساله تا 78 درصد است که بسیار بیشتر از  نرخ مشارکت در بین کانادایی های محلی که 64 در صد است می باشد. هم زمان، دولت کانادا با ایجاد برنامه های متعدد ادغام مهاجرین و تازه واردان در جامعه و کمک به آنها برای یافتن شغل و فراهم کردن زمینه برای شکوفایی مهارت ها و دانش جدید برای تازه واردان در کانادا بسیار جدی و فعال عمل نموده است.