طبق بررسی مجله امریکایی(  US News & World Report)، کانادا بهترین کشور جهان در رتبه بندی این مجله در مقایسه با 78 کشور دیگر در جهان می باشد. برای اولین بار در تاریخ شش ساله مطالعات و بررسی های این مجله، کانادا با سبقت گرفتن از کشور پیشرو سوئیس که از سال 2017 این عنوان را به خود اختصاص داده بود، در مجموع شاخص ها مقام اول  را از آن خود ساخته است. در این بررسی کشورها بر اساس 76 شاخص مختلف مانند: رشد اقتصادی، فرصت های برابر برای تجارت، تاثیر در معادلات جهانی، کیفیت زندگی مردم، توسعه جهانگردی، پیشرفت ها در حوزات اجتماعی و فرهنگی، نو آوری، میراث تاریخی، برابری نژادی، تعهد به عدالت اجتماعی و محیط زیست دسته بندی شده اند. هم چنان بازار کار مناسب ، احترام به حقوق بشر و حق مالکیت افراد  و عدم فساد اداری از دیگر شاخص های است که در این گزارش مد نظر قرار گرفته اند.