طبق نظر سنجی اخیر موسسه Angus Reid تقریبا نیمی از کانادایی ها از برنامه دولت برای افزایش مهاجرت به این کشور حمایت می نمایند و می خواهند تعداد بیشتری از مهاجران را در کانادا ببینند تا این کشور را برای بهبود شرایط اقتصادی مقابله با تاثیرات اقتصادی کووید-19 همکاری نمایند.

طبق این نظر سنجی، 34 درصد پاسخ دهندگان از استراتژی مهاجرت فعلی دولت راضی بودند، در حالی که 13 درصد آنها می خواستند مهاجرت به کانادا افزایش بیشتری داشته باشند، برای 39 درصد از پاسخ دهندگان، سطح مهاجرت فعلی بیسار بالا بوده و 14 درصد دیگر نیز نظر خاص در مورد سطح فعلی مهاجرت به کانادا را نداشتند.

باید متذکر شد که به دلیل همه گیری بیماری کووید 19، مهاجرت به کانادا کاهش یافته است. در سال 2020، فقط به تعداد 183370 نفر با اقامت دائم وارد این کشور شده اند که کمترین تعداد از سال 1997 می باشد.