در ژانویه ۲۰۲۳ اداره مهاجرت تعداد پنجاه فقره اقامت دایمی در برنامه استارت آپ صادر کرد. این تعداد ژانویه سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۵۵ فقره بود. مدت زمان تقریبی رسیدگی به این پرونده ها ۳۳ ماه است.