بر طبق آمار بررسی بازار کار کانادا، فرصتهای شغلی  در ماههای جون و جولای 2021 به مجموع 325000 شغل رسیده است که این رقم در مقایسه با فوریه 2020 ،یعنی پیش از همه گیری کرونا، 3/1 درصد افزایش یافته است.

برای مردان جوان، این رقم در حال حاضر به سطح آمارش پیش ازکرونا رسیده است و موقعیت های شغلی برای زنان نیز در حال رسیدن به آمارش پیش از کرونا می باشد. به طور کلی، رشد مشاغل پاره وقت برای جوانان به 62000 نفر رسیده است. در جولای 2021، انتاریو، آلبرتا، منیتوبا، و نوااسکوچیا 95800 فرصت شغلی جدید اضافه کردند که تنها دو سوم آنها در انتاریو بود. نرخ بیکاری در این چهار استان به شدت کاهش یافته و به 8 تا 8.5 درصد رسید.