به عنوان یکی از اقدامات ناشی از بیماری همه گیر کرونا، اداره مهاجرت و شهروندی کاندا از ایجاد پورتال تأیید اقامت دائم (PR) خبر داده است. این ابزار جدید امکان تایید وضعیت متقاضیان را بدون مصاحبه حضوری فراهم می سازد. هم چنان این پورتال حضور متقاضیان را در کانادا تایید نموده، آنها را قادر به تغییر آدرس و آپلود عکس جدید برای کارت اقامت دائم می نماید و در نهایت کاربران را قادر می سازد تا تاییدیه وضعیت اقامت دائم خود در کانادا را بدون مصاحبه حضوری از این طریق دریافت نمایند. استفاده از این پورتال جدید بسیار آسان بوده و در دستگاههای دسک تاپ و تلفن های هوشمند قابل استفاده می باشد.