در حالی که تنها چند روز برای درخواست 90000 تقاضای اقامت دائم در 6 ماه مه باقی مانده است، اداره مهاجرت و شهروندی کانادا جزئیات و لنیک پرداخت برای برنامه جدید مهاجرتی را به روز کرد.

در این به روز رسانی، هزینه دولتی برای یکنفر 1050 دلار می باشد که مبلغ 550 دلار آن هزینه بررسی پرونده و مبلغ 500 دلار نیز هزینه دولتی اقامت دائم می باشد. هزینه همسر متقاضی نیز همانند درخواست کننده اصلی 1050 دلار خواهد بود. هم چنان از فرزند متقاضی نیز مبلغ 150 دلار هزینه دولتی دریافت خواهد شد. هم چنان اگر اگر متقاضی در 10 سال گذشته انگشت نگاری انجام نداده باشد، میبایست مبلغ 85 دلار برای هر نفر و هنگام ارسال درخواست اقامت دائم پرداخت نماید.

همچنان اداره مهاجرت به متقاضیان توصیه نموده است تا  برای جلوگیری از تأخیر در بررسی، هزینه های دولتی را در همان ابتدا و هنگام ارسال مدارک پرداخت نمایند. هم چنان گفته شده است، اگر درخواست اقامت دائم متقاضیان به هردلیلی رد گردد، دولت فدرال هزینه های دولتی پرداخت شده را به متقاضیان برگشت خواهد داد.