سیایست مهاجرتی جدید اداره مهاجرت در خصوص کلاس اسپانسرشیپ می تواند به بهبود بازار کار کانادا کمک کند. بر اساس این سیاست جدید؛ فرایند رسیدگی به اجازه کار داوطلبان در گروه اسپانسرشیپ سرعت می گیرد و به این دسته از داوطلبان اجازه کار باز داده می شود. همچنین همه کسانی که ویزای کار فعلی ایشان از اول آگوست ۲۰۲۳ تا پایان ۲۰۲۳ منقضی می شود می توانند برای یک دوره ۱۸ ماهه درخواست تمدید ویزای کار نمایند. این موارد همگی می تواند به بهبود بازار کار و رفع نیاز کارفرمایان کانادایی کمک کند.