اداره مهاجرت کانادا دور جدیدی از صدور دعوت نامه اکسپرس اینتری را برگزار کرد.

در  تاریخ ۱۲ آپریل ۲۰۲۳ اولین دور صدور دعوت نامه اکسپرس انیتری در ماه آپریل انجام شد و ۳۵۰۰ دعوت نامه اکسپرس اینتری صادر شد که مختص برنامه مهاجرتی خاصی نبود و برای همه زیر گروه ها بود.

در این دور برای اشخاصی که امتیاز اکسپرس اینتری ایشان ۴۸۶ و بالاتر بود دعوت نامه صادر شد.

به این ترتیب تعداد دعوت نامه های صادره در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۴۱ هزار فقره رسید.