وزیر مهاجرت کانادا اعلام کرد:
برای حمایت از بازار کار و رفع نیاز کارفرمایان کانادایی صدور دعوت نامه اکسپرس اینتری بر اساس مشاغل مورد نیاز کانادا انجام خواهد شد:
مشاغل مورد نیاز دارای اولویت برای سال جاری عبارتند از :
– بخش سلامت و درمان
-علوم؛ فناوری؛مهندسی و مشاغل مرتبط با ریاضیات
-حرفه های فنی مانند نجار؛ لوله کش؛ بخش حمل و نقل
مشاغل مرتبط با کشاورزی و غذا