تعداد اقامت دائمی صادر شده در برنامه مهاجرتی استارت آپ کانادا در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش داشته است. در چهار ماه نخست سال جاری تعداد اقامت دائمی صادره در این برنامه مهاجرتی بیش از هشت درصد نسبت به سال قبل بیشتر بوده است.