مجلس سنای کانادا لایحه C-8 را تصویب نمود، قانونی که برای اصلاح قانون شهروندی این کشور و توسط مارکو مندیچینو، وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا حمایت میگردید. در تغییرات جدید، شهروندان درباره تاریخ و حقوق بومیان کانادا بیشتر خواهند آموخت و همچنان در سوگند نامه شهروندی جدید، سنای کانادا احترام به حقوق مردمان بومی و معاهدات موجود با ساکنان اولیه کانادا (First Nations)، اینویت (Inuit) و متیس(Metis) را با اهمیت تر از قبل مورد تاکید قرار داده است . قابل یاد آوری است که این تغییرات توسط سنای کانادا در پاسخ به درخواست کمیسیون حقیقت و سازش انجام یافته است که در آن 94 اقدام عملی را برای کاهش رنج ها و آسیب های که به ساکنان بومی کانادا وارد گردیده پیشنهاد نموده است.