سازمان اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا (ESDC) زمان رسیدگی به برنامه های ارزیابی اثرگذاری بر بازار کار کانادا (LMIA) را در برنامه های مختلف مهاجرتی به روز رسانی نموده است. بر اساس آمار مراکز مختلف بررسی برنامه های ارزیابی اثرگذاری بازار کانادا، میانگین زمانهای بررسی LMIA عبارتند از:

  1. برنامه استعداد جهانی(Global Talent Stream)- 15 روز کاری
  2. برنامه کشاورزی(Agricultural Stream)- 17 روز کاری
  3. برنامه کشاورزی کارگران فصلی((Seasonal Agricultural Worker Program- 9 روز کاری
  4. برنامه اقامت دائم(Permanent Resident Stream)- 18 روز کاری
  5. برنامه پرستاران خانگی(In- Home Caregiver)- 12 روز کاری
  6. برنامه دستمزد بالا(High-wage stream)- 34 روز کاری
  7. برنامه دستمزد پایین(Low-wage stream )- 34 روز کاری