وزارت اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا(ESDC) آمار رسمی مربوط به تعداد کارگران خارجی موقت(TFW) را که درخواست  LMIA آنها در سه ماهه آخر سال 2020 پذیرفته شده اند را به روز رسانی نموده است. در سه ماهه چهارم سال 2020، سرویس کانادا با صدور 40690 اجازه کار از طریق LMIAبه تعداد 13792 عدد بیشتر در مقایسه با سه ماهه سوم سال LMIA صادر نموده است. این تعداد تقریبا برابر با سه ماهه آخر سال 2019 است که به تعداد 40863 مجوز LMIA به متقاضیان اعطا گرددیه بود. در کل وزارت اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا در سال 2020، به تعداد 123312 اجازه LMIA به کارگران موقت خارجی اعطا نموده است. در  گزارش گفته شده است، علی رغم پاندمی کرونا در سال  2020، کانادا فقط 6246 اجازه کار LMIA کمتر و در مقایسه درسال 2019 صدور نموده است.