به تاریخ 16 فوریه 2021، سازمان کار و امور توسعه کانادا تغییراتی را در برنامه ویزای کار کارگران موقت خارجی(TFWP) مربوط به برنامه های ارزیابی اثرگذاری بر بازار کار کانادای(LMIA) برای متقاضیان مالک و گرداننده بزنیس(Owner Operator) اعلام نمود.

اعتبار از تاریخ اول آوریل 2021، سازمان کار و امور توسعه کانادا دستورالعمل ویژه ای را برای بررسی درخواست ویزای کار متقاضیان برنامه مالک و گرداننده بزنیس از طریق برنامه ارزیابی اثرگذاری بر بازار کار کادایی به اجرا خواهد گذاشت. این بدین معنی است که اداره کار و امور توسعه کانادا معافیت تبلیغاتی را برای متقاضیان مالک و گرداننده بزنیس حذف خواهد کرد. علاوه بر این، صاحبان مشاغل ملزم به تبلیغ و پرداخت دستمزد مطابق به مقررات سازمان کار و امور توسعه کانادا خواهند بود.