بر اساس اعلام کانفرنس بورد کانادا، منطقه یوکان نیاز مبرمی به مهاجران دارد تا از آن طریق بتواند نیروی کاری سالخورده اش را تقویت کند. بنا به گزارش ” پروژه های نوین، چشم اندازهای روشن: دورنمای یوکان در 20 سال آینده”، غربی ترین قلمروشمال کانادا دارای جمعیت سالخورده ای است و از جاییکه دو معدن جدید این منطقه در آستانه بازگشایی در چند سال آینده می باشند، انتظار میرود تا رونق کاری در این منطقه موجب جذب نیروی کار و مهاجران بیشتری شود. کانفرانس بورد کانادا بیانگر آن است که مهاجران بخش گستردهای از جمعیت این منطقه را  تشکیل خواهند داد.