رشد بیش از ۴۰ درصدی مهاجرت در دو ماه نخست سال ۲۰۲۳
بر اساس آمار اداره مهاجرت کانادا تعداد اقامت دايمی صادره در دو ماهه نخست سال ۲۰۰۲۳ به رقم بیش از یکصد هزار فقره رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۴۰ درصد رشد نشان می دهد. این تعداد در دو ماه نخست سال ۲۰۲۲ تقریبا ۷۲ هزار فقره بوده است.