بتاریخ 21 آوریل 2021، دولت کانادا دستورالعمل جدیدی را در ار تباط به روند بررسی داوری همتا (Peer Review) در برنامه ویزای استارت آپ (SUV) معرفی نمود. دستور العمل جدید عمدتا روی بررسی مدارک ناقص در طرح داوری همتا متمرکز است. در این آپدیت جدید، اگر طی بررسی داوری همتا یا ارزیابی تخصصی بصورت مستقل که به درخواست کارشناس اداره مهاجرت و توسط کمیسیون مستقل کارشناسی صورت میگیرد، کارشناسان به برخی از نگرانی ها یا اطلاعات ناکافی در پرونده پی ببرند، افسر بررسی کننده ویزای استارت آپ یک نامه عدالت رویه ای Procedural Fairness) به متقاضی ارسال نموده و نگرانی ها کمیسیون مستقل کارشناسی و نواقص پرونده را به اطلاع فرد متقاضی می رساند. متقاض تا 30 روز بعد از صدور نامه فرصت خواهد داشت تا به نگرانی های آفیسر جواب ارائه نماید. اگر متقاضی در جواب  نامه عدالت رویه ای اطلاعات و مدارک جدید و مرتبط به پرونده ارائه نماید، افسر پرونده تقاضای ویزای استارت آپ را مجدد بررسی نموده و بعد از آن تصمیم به قبولی یا رد پرونده خواهد گرفت.