در تاریخ جولای 19، 2021 دولت بریتیش کلمبیا اقدام برای مهاجرت از طریق کارآفرینی گروه پایه را بطور موقت متوقف کرد. این اقدام در جهت آن است تا این استان بتواند با بازبینی برنامه کارگروه پایه، از تداوم روند حمایت از اهداف و اولویت های دولت در جهت بهبود وضعیت اقتصادی مطمین شود. این توقف موقت خللی درکار پرونده های ارایه شده و در حال بررسی ندارد و آنها مسیر خود را تا ایراد تصمیم نهایی طی می کنند. دولت بریتیش کلمبیا به مجرد شروع مجدد پذیرش آن را اعلام خواهد کرد.