علی رغم تاثیر منفی بیماری همه گیر کرونا بر روند پذیرش مهاجران و کاهش نسبی پذیرفته شده گان برنامه های مختلف مهاجرتی، با این حال کانادا از برنامه ها و مسیرهای دریافت اقامت دائم مهاجران واجد الشرایط را حمایت می نماید. یکی از این برنامه های مهاجرتی که منجر به دریافت اقامت دائم کانادا می شود، برنامه خویش فرمایی می باشد که به هنرمندان و ورزشکاران با استعداد خارجی اجازه می دهد بطور دائم در کانادا اقامت نمایند. این برنامه مهاجرتی شامل ورزش کاران و دست اندرکاران امور ورزشی و هنرمندان و فرهنگیان واجد شرایط می باشد.درسال 2020 کانادا به 255 مهاجر خویش فرما خوش آمد گفته که از این تعداد 110 متقاضی در استان بریتیش کلمیبا، 105 نفر در استان انتاریو و مابقی در دیگر استان ها و مناطق کانادا مستقر گردیده اند