درسال  2020، به تعداد 38710 مهاجر از طریق برنامه های نامزدی استانی(PNP) اقامت دائم کانادا را دریافت نمودند. بیشترین سهم پذیرش از برنامه نامزدی استانی را بریتیش کلمبیا(BCPNP) با قبولی 8460 متقاضی به خود اختصاص داده است.

برنامه نامزدی استان آلبرتا(AINP) با پذیرش 7825 مهاجر در مکان دوم و برنامه نامزدی استان انتاریو (OINP) با جذب 6745 مهاجر در مکان سوم قرار گرفته اند. استان های مانیتوبا، ساسکاچوان، نوا اسکوشیا و نیو برانزویک در جایگاههای بعدی پذیرش متقاضیان از طریق برنامه های نامزدی استانی قرار گرفته اند.