دادگاه فدرال کانادا اداره مهاجرت این کشوررا بعلت بی پاسخ گذاشتن پرونده یک خانواده عربستان سعودی به مدت 57 ماه، جریمه کرد. این خانواده درخواست خودرا درماه ژانویه 2016 ارایه کرده است ونیز متعاقبا 34 درخواست پیگیری روند پرونده در بازه های زمانی می 2017 و آپریل 2021 ارسال کرده است که همگی بی پاسخ مانده اند. این خانواده درفوریه 2020، پرونده خود را به دادگاه فدرال ارجاع داده و از اداره مهاجرت درخواست کرده است تا روند پرونده شان را تسریع نمایند. دادگاه فدرال کانادا 57 ماه انتظاررا بدون دلیل تشخیص داده است و به اداره مهاجرت کانادا 30 روز فرصت داده تا تصمیم نهایی خود را اعلام کرده و مبلغ 1500 دلار نیز به خانواده متقاضی پرداخت نماید.