بتاریخ 6 مه 2021، اداره مهاجرت و شهروندی کانادا شش برنامه مهاجرتی موقت جدید را با هدف بدست آوردن اقامت دائم برای کارگران بخش های ضروری و فارغ التحصیلان بین المللی راه اندازی کرده است.

در روز اول، علی رغم مشکلات فنی در ثبت نام، بارگذاری اسناد و پرداخت هزینه های دولتی بصورت آنلاین، سیستم جدید تقریبا 37500 مورد از مجموع 90000 درخواست را موفقانه در روز اول ثبت نموده است. بیشترین تعداد درخواست کننده گان فارغ التحصیلان بین الملی بوده اند که پیش بینی می شود در روز دوم این برنامه به سقف مشخص شده 40000 برسد. در روز اول برنامه، هم چنان به تعداد 508 درخواست از کارکنان مراقبت های بهداشتی و 3845 درخواست نیز نیز از کارگران ضروری غیر از بخش های بهداشتی پذیرفته شده است.

بیشترین مراجعه و درخواست در برنامه جدید از طرف فارغ التحصیلان بین المللی بوده که با استقبال مواجه گردیده و پیش بینی میشود به زودی ظرفیت آن تکمیل گرددد ولی در برنامه های کارگران بخش های بهداشتی و ضروری غیر بهداشتی تعداد کمی ثبت نام نموده و پیش بینی میشود تا در چند روز آینده ظرفیت ثبت نام در آنها تکمیل نگردد.