به تاریخ 17 دسامبر سال 2020، وزارت مهاجرت استان کبک(MIFI) به روز رسانی جدیدی را برای دانشجویان بین المللی و در مورد مجوز کار پس از تحصیل(PGWP) را منتشر کر. بر اساس این به روز رسانی جدید، آن دسته از دانشجویان خارجی  که اجازه تحصیل و گواهینامه پذیرش استان کبک ایشان (CAQ) در تاریخ 31 دسامبر سال 2020 منقضی می شود، می توانند وضعیت اقامتی خود را حفظ نمایند و تا زمانی که درخواست اجازه کار  بعد از تحصیل آنها تحت بررسی است به کار خود ادامه دهند.

اگر تا اکنون دانشجویان خارجی، اسناد مربوط به اتمام دوره تحصیل خویش را دریافت ننموده اند، ولی برای دریافت اجازه کار بعد از تحصیل اقدام نموده اند، می توانند تا زمان دریافت نتیجه درخواست خویش به کار خود ادامه دهند.