برنامه موقتی تسهیل اعطای اقامت دائم به اتباع خارجی که در داخل خاک کانادا (غیر از کبک) حضور دارند و دارای سابقه کار در مشاغل ضروری خاص  یا تحصیل در داخل کانادا می باشند.

 

با توجه به اینکه اهداف کمّی تعیین شده برای جذب مهاجر که از سوی دولت کانادا مقرر شده است به دلیل پاندمی و بسته شدن مرزها حاصل نشده است لذا تدابیر جایگزین برای تسریع در رسیدن به این اهداف ضروری می باشد. این تدابیر مختص افرادی است که هم اکنون با ویزای موقت در داخل خاک کانادا سکونت داشته و می توانند در اهداف اقتصادی برنامه های مهاجرتی کانادا مشارکت فعال داشته باشند.

این قبیل داوطلبان شامل کسانی است که در کانادا شاغل بوده و عملا در بازار کار کانادا وبا اهداف مقرر در برنامه های اقتصادی کانادا مشارکت همسو و هماهنگ دارند.

کانادا قصد دارد با اعطای اقامت دائمی به این داوطلبان که تجربه کار در بخش های حیاتی اقتصاد کانادا را دارند، در دراز مدت از توانمندی ایشان بهره مند شود و کمبود نیروی کار و مهاجر در برخی بخش های خاص را جبران نماید.

 

در اثر کرونا کمبود نیروی انسانی در همه بخش ها و مشاغل بخصوص در حوزه سلامت و بهداشت و نیز در بخش احیای اقتصادی مشهود می باشد. این تدابیر موقتی ناظر بر داوطلبانی است که دست کم یکسال سابقه کار تمام وقت (یا معادل آن) در یکی از حوزه های حیاتی اقتصادی کانادا را دارا باشند. همچنین جذب داوطلبان دارای تخصص در زبان فرانسه در خارج از استان کبک نیز یکی دیگر از اهداف این برنامه موقتی می باشد.

علاوه بر این اشخاصی که با شرایط خاصی در کانادا تحصیل کرده اند نیز در زیر گروه دیگری می توانند با داشتن شرایطی که ذیلا توضیح داده خواهد شد، مستقیما برای دریافت اقامت دائمی کانادا اقدام کنند.

 

 

الف- برنامه مخصوص اشخاص دارای سابقه کار خاص:

 

شرایط لازم برای داوطلب اصلی:

1- در طول سه سال منتهی به تاریخ دریافت پکیج اقامت دائمی، به مدت یکسال به صورت تمام وقت یا معادل آن (1560 ساعت) در کانادا و در یکی از مشاغل موضوع فهرست ضمیمه A یا B کار کرده باشد. این تجربه کاری یکساله برای اینکه واجد شرایط تلقی شود باید مشمول یکی از بندهای زیر باشد:

الف-گروه A: یکسال تجربه کار در یک یا چند شغل از مشاغل موضوع فهرست A. در این زیر گروه، داوطلب نمی تواند تجربه کار در شغل موضوع فهرست A را با تجربه کار دیگر از فهرست B ادغام و تجمیع کند.

ب- گروهB: یکسال تجربه کار در یک یا چند شغل از مشاغل موضوع فهرست B یا ترکیبی از مشاغل گروه  A و B

2-در زمانی که اپلیکیشن پکیج اقامت دائمی توسط اداره مهاجرت دریافت می شود داوطلب هنوز شاغل باشد.

3- اشتغال داوطلب در مشاغل گروه Aو Bمی باشد واجد شرایط مقرر در بند 2 ماده 73 مقررات مهاجرتی کانادا را داشته باشد و مجاز بوده باشد و همچنین تجربه کار به صورت خوداشتغالی مورد قبول نمی باشد (استثنائا اشخاصی که بعنوان پزشک به صورت قانونی در قالب خود اشتغال کار کرده باشند قابل قبول هستند).

4- نمره زبان سی ال بی 4 در همه مهارت های چهارگانه دارا باشند.کارنامه رسمی زبان که بیش از دو سال از تاریخ صدور آن گذشته باشد قابل قبول نمی باشد.

5- با ویزای معتبر قانونی در کانادا حضور داشته باشد (یا قانونا واجدشرایط برای ریستور کردن باشد) و همچنین در زمانی که اپلیکیشن پکیج اقامت دائمی توسط اداره مهاجرت دریافت می شود و نیز در زمانی که مورد موافقت نهایی قرار می گیرد داوطلب در خاک کانادا باشد.

6- قصد اقامت در استانی غیر از کبک را داشته باشد.

7- اپلیکیشن پکیج قانونی به همراه اسناد قانونی لازم را ارائه کرده باشد.

8- به صورت آنلاین اقدام به ارسال اپلیکیشن نماید.(باستثنای موارد خاص که داوطلب به دلیل مشکل جسمی دارد نمی تواند به صورت آنلاین اقدام کند).

9- داوطلب ممنوع از ورود به کانادا نباشد.

 

 

شرایط لازم برای اعضای خانواده داوطلب اصلی که در خاک کانادا حضور دارد:

اعضای خانواده داوطلب اصلی که در خاک کانادا حضور دارد می توانند در صورت دارا بودن شرایط زیر، برای دریافت اقامت دائمی اقدام کنند:

1-در خاک کانادا حضور داشته باشد.

2-عضو خانواده بعنوان عضو همراه در فرم های داوطلب اصلی قید شده باشد.

3- واجد تعریف قانونی” عضو خانواده” به نحو مقرر در بند 3 ماده1 مقررات مهاجرتی کانادا باشد.

4- عضو مزبور ممنوع الورود به کانادا نباشد.

5- آفیسر وی را بعنوان عضو خانواده واجد شرایط برای دریافت اقامت دائمی کانادا قبول نماید.

 

 

شرایط لازم برای اعضای خانواده داوطلب اصلی که در خارج از خاک کانادا حضور دارد:

اعضای خانواده داوطلب اصلی که در خارج از خاک کانادا حضور دارد می توانند در صورت دارا بودن شرایط زیر، برای دریافت اقامت دائمی اقدام کنند:

1-عضو خانواده که در خارج از خاک کانادا سکونت دارد بعنوان عضو همراه در فرم های داوطلب اصلی قید شده باشد.

2- واجد تعریف قانونی” عضو خانواده” به نحو مقرر در بند 3 ماده1 مقررات مهاجرتی کانادا باشد.

3- عضو مزبور ممنوع الورود به کانادا نباشد.

4- آفیسر وی را بعنوان عضو خانواده واجد شرایط برای دریافت اقامت دائمی کانادا قبول نماید.

 

ظرفیت پذیرش:

– در زیر گروه A حداکثر درخواست 20 هزار داوطلب بررسی می شود.

– در زیر گروه B حداکثر درخواست  30 هزار داوطلب بررسی می شود.

 

هزینه دولتی:

 

هزینه دولتی برای بررسی پرونده مطابق قانون و مشابه سایر پرونده های اقامت دائمی  از داوطلب در زمان ارسال اپلیکیشن دریافت می گردد.

 

تاریخ شروع و پایان این برنامه موقتی:

این برنامه موقتی از تاریخ 6 می 2021 شروع می شود و در تاریخ 5 نوامبر 2021 پایان می یابد. اگر ظرفیت مقرر زودتر تکمیل شود این برنامه همان موقع بدون اعلام جداگانه پایان می یابد.

 

 

 

Annex A – Eligible Health-Related Occupations

Eligible health care occupations include all broad occupational category 3 occupations (Health occupations) from the National Occupational Classification (NOC) with the exception of Veterinarians (NOC 3114) and Animal health technologists and veterinary technicians (NOC 3213). Five occupations from broad occupational category 4 (Occupations in education, law and social, community and government services) are also eligible occupations.

Eligible Occupations:

NOC Occupation
3011 Nursing co-ordinators and supervisors
3012 Registered nurses and registered psychiatric nurses
3111 Specialist physicians
3112 General practitioners and family physicians
3113 Dentists
3121 Optometrists
3122 Chiropractors
3124 Allied primary health practitioners
3125 Other professional occupations in health diagnosing and treating
3131 Pharmacists
3132 Dietitians and nutritionists
3141 Audiologists and speech-language pathologists
3142 Physiotherapists
3143 Occupational therapists
3144 Other professional occupations in therapy and assessment
3211 Medical laboratory technologists
3212 Medical laboratory technicians and pathologists’ assistants
3214 Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists
3215 Medical radiation technologists
3216 Medical sonographers
3217 Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists, n.e.c.
3219 Other medical technologists and technicians (except dental health)
3221 Denturists
3222 Dental hygienists and dental therapists
3223 Dental technologists, technicians and laboratory assistants
3231 Opticians
3232 Practitioners of natural healing
3233 Licensed practical nurses
3234 Paramedical occupations
3236 Massage therapists
3237 Other technical occupations in therapy and assessment
3411 Dental assistants
3413 Nurse aides, orderlies and patient service associates
3414 Other assisting occupations in support of health services
4151 Psychologists
4152 Social workers
4153 Family, marriage and other related counsellors
4165 Health policy researchers, consultants and program officers
4212 Social and community service workers
4412 Home support workers, housekeepers and related occupations

 

 

ANNEX B – Other Eligible Essential Occupations

  1. Major Unit Groups
Major Unit Group NOC Code Occupation
66 – Sales support occupations 6611 Cashiers
6621 Service station attendants
6622 Store shelf stockers, clerks and order fillers
6623 Other sales related occupations
72- Industrial, electrical and construction trades  7201 Contractors and supervisors, machining, metal forming, shaping and erecting trades and related occupations
7202 Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations
7203 Contractors and supervisors, pipefitting trades
7204 Contractors and supervisors, carpentry trades
7205 Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers
7231 Machinists and machining and tooling inspectors
7232 Tool and die makers
7233 Sheet metal workers
7234 Boilermakers
7235 Structural metal and platework fabricators and fitters
7236 Ironworkers
7237 Welders and related machine operators
7241 Electricians (except industrial and power system)
7242 Industrial electricians
7243 Power system electricians
7244 Electrical power line and cable workers
7245 Telecommunications line and cable workers
7246 Telecommunications installation and repair workers
7247 Cable television service and maintenance technicians
7251 Plumbers
7252 Steamfitters, pipefitters and sprinkler system installers
7253 Gas fitters
7271 Carpenters
7272 Cabinetmakers
7281 Bricklayers
7282 Concrete finishers
7283 Tilesetters
7284 Plasterers, drywall installers and finishers and lathers
7291 Roofers and shinglers
7292 Glaziers
7293 Insulators
7294 Painters and decorators (except interior decorators)
7295 Floor covering installers
74 – Other installers, repairers and servicers and material handlers  7441 Residential and commercial installers and servicers
7442 Waterworks and gas maintenance workers
7444 Pest controllers and fumigators
7445 Other repairers and servicers
7451 Longshore workers
7452 Material handlers
75 – Transport and heavy equipment operation and related maintenance occupations  7511 Transport truck drivers
7512 Bus drivers, subway operators and other transit operators
7513 Taxi and limousine drivers and chauffeurs
7514 Delivery and courier service drivers
7521 Heavy equipment operators (except crane)
7522 Public works maintenance equipment operators and related workers
7531 Railway yard and track maintenance workers
7532 Water transport deck and engine room crew
7533 Boat and cable ferry operators and related occupations
7534 Air transport ramp attendants
7535 Other automotive mechanical installers and servicers
76 – Trades helpers, construction labourers and related occupations  7611 Construction trades helpers and labourers
7612 Other trades helpers and labourers
7621 Public works and maintenance labourers
7622 Railway and motor transport labourers
86 – Harvesting, landscaping and natural resources labourers  8611 Harvesting labourers
8612 Landscaping and grounds maintenance labourers
8613 Aquaculture and marine harvest labourers
8614 Mine labourers
8615 Oil and gas drilling, servicing and related labourers
8616 Logging and forestry labourers
  1. Minor Unit Groups
Minor Unit Group NOC Code Occupation
151 – Mail and message distribution occupations  1511 Mail, postal and related workers
1512 Letter carriers
1513 Couriers, messengers and door-to-door distributors
642 – Retail salesperson  6421 Retail salespersons
673 – Cleaners  6731 Light duty cleaners
6732 Specialized cleaners
6733 Janitors, caretakers and building superintendents
843 – Agriculture and horticulture workers  8431 General farm workers
8432 Nursery and greenhouse workers
844 – Other workers in fishing and trapping and hunting occupations  8441 Fishing vessel deckhands
8442 Trappers and hunters
946 – Machine operators and related workers in food, beverage and associated products processing  9461 Process control and machine operators, food and beverage processing
9462 Industrial butchers and meat cutters, poultry preparers and related workers
9463 Fish and seafood plant workers
9465 Testers and graders, food and beverage processing
  1. Specific 4 digit unit groups
NOC Code Occupation
0821 Managers in agriculture
0822 Managers in horticulture
4031 French and French Immersion Secondary school teachers (language of instruction must be French)
4032 French and French Immersion Elementary school and kindergarten teachers (language of instruction must be French)
4411 Home child care providers
4413 Elementary and secondary school teacher assistants
6331 Retail butchers
6523 Airline ticket and service agents
6524 Ground and water transport ticket agents, cargo service representatives and related clerks
6541 Security guards and related security service occupations
6551 Customer services representatives – financial institutions
6552 Other customer and information services representatives
8252 Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workers
8255 Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services
9617 Labourers in food and beverage processing
9618 Labourers in fish and seafood processing

 

 

ب- برنامه مخصوص اشخاص دارای سابقه تحصیل در کانادا:

 

 

شرایط لازم برای داوطلب اصلی:

1- در بازه زمانی بین ژانویه 2017 تا زمان دریافت پکیج اقامت دائمی از سوی اداره مهاجرت فدرال کانادا، داوطلب موفق به اتمام یک مقطع تحصیلی در یکی از موسسات دارای دی ال آی و البته از بین موارد مشروحه زیر شده باشد:

الف- یک موسسه عمومی آموزش عالی نظیر کالج،دانشگاه، مراکز فنی و حرفه ای یا مراکز CEGEP در کبک.

ب-مرکز آموزش عالی خصوصی که در کبک واقع است ولی تحت مقررات ناظر بر موسسات آموزش عالی دولتی کبک فعالیت می کند.

ج- مرکز آموزش عالی خصوصی با دولتی که در کبک واقع است و برنامه آموزشی ارائه شده آن دست کم 900 ساعت آموزش و مدرکی که ارائه می کند از نوع diploma of vocational studies (DVS) or an attestation of vocational specialization (AVS) است.

د-موسسات آموزش عالی خصوصی کانادایی که بموجب مقررات استانی متبوع خود برنامه های منتهی به degree ارائه می نمایند که تابع مقررات استان مزبور است.

2-تحصیل خود را به اتمام رسانده و یکی از مدارک زیر را اخذ کرده باشد:

الف-درجه دانشگاهی از قبیل کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکترا که در پایان دوره تحصیلی حداقل 8 ماهه صادر شده باشد.

ب-درجه دانشگاهی یا دیپلما یا هرگونه گواهینامه اتمام تحصیلات با هر میزان طول دوره تحصیل مشروط بر اینکه منتهی به صلاحیت اشتغال در یکی از حرفه های موضوع پیوست A ششده باشد؛

ج- یک یا چند درجه دانشگاهی یا دیپلما یا هرگونه گواهینامه اتمام تحصیلات مشروط بر اینکه همه شرایط زیر خاص مخصوص این بند رعایت شده باشد از جمله:

– طول هریک از  دوره های آموزشی دست کم هشت ماه باشد یا مجموعا معادل دو سال باشد،

-دوره های AVSو DVS هریک دست کم 900 ساعت یا مجموعا 1800 باشد،

-هریک از دوره های آموزشی به تنهایی واجد شرایط مقرر در این برنامه باشد،

3- قانونا داوطلب مجاز به تحصیل در کانادا بوده باشد؛

4- در زمانی که اپلیکیشن پکیج اقامت دائمی توسط اداره مهاجرت دریافت می شود داوطلب شاغل باشد. شاغل بودن به صورت خود اشتغالی قابل قبول نمی باشد؛استثنائا اشخاصی که بعنوان پزشک به صورت قانونی در قالب خود اشتغال کار کرده باشند قابل قبول هستند.

5- نمره زبان سی ال بی5 در همه مهارت های چهارگانه دارا باشند.کارنامه رسمی زبان که بیش از دو سال از تاریخ صدور آن گذشته باشد قابل قبول نمی باشد.

5- با ویزای معتبر قانونی در کانادا حضور داشته باشد (یا قانونا واجدشرایط برای ریستور کردن باشد) و همچنین در زمانی که اپلیکیشن پکیج اقامت دائمی توسط اداره مهاجرت دریافت می شود و نیز در زمانی که مورد موافقت نهایی قرار می گیرد داوطلب در خاک کانادا باشد.

6- قصد اقامت در استانی غیر از کبک را داشته باشد.

7- اپلیکیشن پکیج قانونی به همراه اسناد قانونی لازم را ارائه کرده باشد.

8- به صورت آنلاین اقدام به ارسال اپلیکیشن نماید.(باستثنای موارد خاص که داوطلب به دلیل مشکل جسمی دارد نمی تواند به صورت آنلاین اقدام کند).

9- داوطلب ممنوع از ورود به کانادا نباشد.

 

 

شرایط لازم برای اعضای خانواده داوطلب اصلی که در خاک کانادا حضور دارد:

اعضای خانواده داوطلب اصلی که در خاک کانادا حضور دارد می توانند در صورت دارا بودن شرایط زیر، برای دریافت اقامت دائمی اقدام کنند:

1-در خاک کانادا حضور داشته باشد.

2-عضو خانواده بعنوان عضو همراه در فرم های داوطلب اصلی قید شده باشد.

3- واجد تعریف قانونی” عضو خانواده” به نحو مقرر در بند 3 ماده1 مقررات مهاجرتی کانادا باشد.

4- عضو مزبور ممنوع الورود به کانادا نباشد.

5- آفیسر وی را بعنوان عضو خانواده واجد شرایط برای دریافت اقامت دائمی کانادا قبول نماید.

 

 

شرایط لازم برای اعضای خانواده داوطلب اصلی که در خارج از خاک کانادا حضور دارد:

اعضای خانواده داوطلب اصلی که در خارج از خاک کانادا حضور دارد می توانند در صورت دارا بودن شرایط زیر، برای دریافت اقامت دائمی اقدام کنند:

1-عضو خانواده که در خارج از خاک کانادا سکونت دارد بعنوان عضو همراه در فرم های داوطلب اصلی قید شده باشد.

2- واجد تعریف قانونی” عضو خانواده” به نحو مقرر در بند 3 ماده1 مقررات مهاجرتی کانادا باشد.

3- عضو مزبور ممنوع الورود به کانادا نباشد.

4- آفیسر وی را بعنوان عضو خانواده واجد شرایط برای دریافت اقامت دائمی کانادا قبول نماید.

 

ظرفیت پذیرش:

 

در این برنامه خاص مهاجرتی حداکثر درخواست  40 هزار داوطلب بررسی می شود.

 

هزینه دولتی:

 

هزینه دولتی برای بررسی پرونده مطابق قانون و مشابه سایر پرونده های اقامت دائمی  از داوطلب در زمان ارسال اپلیکیشن دریافت می گردد.

 

تاریخ شروع و پایان این برنامه موقتی:

این برنامه موقتی از تاریخ 6 می 2021 شروع می شود و در تاریخ 5 نوامبر 2021 پایان می یابد. اگر ظرفیت مقرر زودتر تکمیل شود این برنامه همان موقع بدون اعلام جداگانه پایان می یابد.

 


ANNEX A
 – Eligible Skilled Trades

Major Group 72, industrial, electrical and construction trades

7201 Contractors and supervisors, machining, metal forming, shaping and erecting trades and related occupations

7202 Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations

7203 Contractors and supervisors, pipefitting trades

7204 Contractors and supervisors, carpentry trades

7205 Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers

7231 Machinists and machining and tooling inspectors

7232 Tool and die makers

7233 Sheet metal workers

7234 Boilermakers

7235 Structural metal and platework fabricators and fitters

7236 Ironworkers

7237 Welders and related machine operators

7241 Electricians (except industrial and power system)

7242 Industrial electricians

7243 Power system electricians

7244 Electrical power line and cable workers

7245 Telecommunications line and cable workers

7246 Telecommunications installation and repair workers

7247 Cable television service and maintenance technicians

7251 Plumbers

7252 Steamfitters, pipefitters and sprinkler system installers

7253 Gas fitters

7271 Carpenters

7272 Cabinetmakers

7281 Bricklayers

7282 Concrete finishers

7283 Tilesetters

7284 Plasterers, drywall installers and finishers and lathers

7291 Roofers and shinglers

7292 Glaziers

7293 Insulators

7294 Painters and decorators (except interior decorators)

7295 Floor covering installers

Major Group 73, maintenance and equipment operation trades;

7301 Contractors and supervisors, mechanic trades

7302 Contractors and supervisors, heavy equipment operator crews

7303 Supervisors, printing and related occupations

7304 Supervisors, railway transport operations

7305 Supervisors, motor transport and other ground transit operators

7311 Construction millwrights and industrial mechanics

7312 Heavy-duty equipment mechanics

7313 Heating, refrigeration and air conditioning mechanics

7314 Railway carmen/women

7315 Aircraft mechanics and aircraft inspectors

7316 Machine fitters

7318 Elevator constructors and mechanics

7321 Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers

7322 Motor vehicle body repairers

7331 Oil and solid fuel heating mechanics

7332 Appliance servicers and repairers

7333 Electrical mechanics

7334 Motorcycle, all-terrain vehicle and other related mechanics

7335 Other small engine and small equipment repairers

7361 Railway and yard locomotive engineers

7362 Railway conductors and brakemen/women

7371 Crane operators

7372 Drillers and blasters – surface mining, quarrying and construction

7373 Water well drillers

7381 Printing press operators

7384 Other trades and related occupations, n.e.c.

Major Group 82, supervisors and technical occupations in natural resources, agriculture and related production

8211 Supervisors, logging and forestry

8221 Supervisors, mining and quarrying

8222 Contractors and supervisors, oil and gas drilling and services

8231 Underground production and development miners

8232 Oil and gas well drillers, servicers, testers and related workers

8241 Logging machinery operators

8252 Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workers

8255 Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services

8261 Fishing masters and officers

8262 Fishermen/women

Major Group 92, processing, manufacturing and utilities supervisors and central control operators;

9211Supervisors, mineral and metal processing

9212 Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilities

9213 Supervisors, food and beverage processing

9214 Supervisors, plastic and rubber products manufacturing

9215 Supervisors, forest products processing

9217 Supervisors, textile, fabric, fur and leather products processing and manufacturing

9221 Supervisors, motor vehicle assembling

9222 Supervisors, electronics manufacturing

9223 Supervisors, electrical products manufacturing

9224 Supervisors, furniture and fixtures manufacturing

9226 Supervisors, other mechanical and metal products manufacturing

9227 Supervisors, other products manufacturing and assembly

9231 Central control and process operators, mineral and metal processing

9232 Central control and process operators, petroleum, gas and chemical processing

9235 Pulping, papermaking and coating control operators

9241 Power engineers and power systems operators

9243 Water and waste treatment plant operators

Minor Group 632, chefs and cooks

6321 Chefs

6322 Cooks

Minor Group 633, butchers and bakers

6331 Butchers, meat cutters and fishmongers – retail and wholesale

6332 Bakers