در تاریخ 27 جولای 2021 ، برنامه مهاجرت استانی انتاریوقرعه کشی جدیدی را در شاخه اولویت های تخصص
انسانی انجام داد. در ای ن دوره قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی انتاریو تعداد 1031 واجدالشرا یطی که در
یکی از مشاغل مورد تقاضا ی ا ی ن استان سابقه کار داشته اند را مورد ه دف قرار داد. امتیازمتقاضیان ای ن دوره در
سیستم جامع اکسپرس انتر ی 458 – 467 بوده است. تمام ی منتخبان ای ن دوره در مشاغل زیر مشغول به کار
بوده اند:

NOC 0114 – Other administrative services managers – سایر مدیران خدمات اداری
NOC 0122 – Banking, credit and other investment managers – مد یران بانکی ، اعتبار ی و سایر
سرمایه گذاری ها
NOC 0124 – Advertising, marketing and public relations managers – مدیران تبلیغات ، بازاریابی
و روابط عمومی
NOC 0125 – Other business services managers – سایر مدیران خدمات تجاری
NOC 0211 – Engineering managers – مدیران مهندسی
NOC 0311 – Managers in health care – مدیران مراقبت های بهداشتی
NOC 0601 – Corporate sales managers – مدیران فروش شرکت
NOC 0631 – Restaurant and food service managers مدیران خدمات رستوران و غذایی-
NOC 0711 – Construction managers مدیران ساخت و ساز –
NOC 0731 – Managers in transportation مدیران حمل و نقل –
NOC 0911 – Manufacturing managers مدیران تولید-
NOC 1121 – Human resources professionals متخصصان منابع انسانی –
NOC 1122 – Professional occupations in business management consulting مشاغل حرفه ای در
زمینه مشاوره مدیریت کسب و کار
NOC 2161 – Mathematicians, statisticians and actuaries ریاضیدانان ، آمارشناسان –
NOC 3012 – Registered nurses and registered psychiatric nurses پرستاران – رسمی و پرستاران
روانپزشکی رسمی
NOC 3211 – Medical laboratory technologists تکنسین ها ی آزمایشگاه پزشکی
NOC 3231 – Opticians متخصصان بینایی –
NOC 3233 – Licensed practical nurses پرستاران عملی دارای مجوز –
انتاریو جمعا تعداد 2093 متقاض ی را در برنامه استانی خود در 2021 دعوت کرده است که از آن تعداد
2651 متقاضی اولویت تخصص انسانی بو ده اند.