در تاریخ سی ام جون 2021 اداره مهاجرت کانادا دستورالعمل های جدیدی را در ارتباط با پرونده های باز ویزاهای ویزیتوری در دوران شیوع ویروس کرونا معرفی کرده است. با آنکه الویت به رسیدگی به پرونده هایی داده شده است که در آن متقاضی یا از محدودیت های سفر مثتثنی بوده و یا اینکه دلیل عزیمتش به کانادا اضطراری می باشد، اداره مهاجرت همچنان بر آن است تا مشخص کند که چه ظرفیتی را نیزبه اقدام کنندگان غیر ضروری و کسانی که واجد الشرایط سفر به کانادا در دوران شیوع ویروس کرونا نیستند را اختصاص دهد.