در 27 آوریل 2021، برنامه مهاجرتی بریتیش کلمبیا(BCPNP) دو قرعه کشی در دسته های برنامه ی مهاجرت از طریق مهارت و تخصص(Skills Immigration) و برنامه اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا(BC Express Entry) را انجام داد. در این قرعه کشی عمومی، بریتیش کلمبیا به تعداد 362 دعوت نامه صادر نموده است. کمترین امتیازات در برخی از دسته ها نسبت به قرعه کشی دور قبل کمی تغیر نموده است. در این دور قرعه کشی بیشتر نامزدها مدیران خرده فروشی و عمده فروشی ها (NOC 0621) و مدیران عرضه غذا و رستورانت ها (NOC 0631)  می باشند.

در مجموع، برنامه مهاجرتی بریتیش کلمبیا در سال  2021 به تعدا 3893 دعوت نامه را از همه برنامه های مهاجرتی بریتیش کلمبیا صادر نموده است.