با فشارهای که از طرف لابی گران متعدد در حال انجام است، ممکن است دولت فدرال کانادا در میان همه گیری بحران کرونا تصمیم به احیای برنامه مهاجرت از طریق سرمایه گذاری (IIP) را برای حمایت از اقتصاد کانادا روی دست گیرد. دولت فدرال کانادا برنامه مهاجرت سرمایه گذاری را در سال 2015 لغو نمود زیرا آنطور که انتظار می رفت این برنامه مزایای کافی برای اقتصاد کانادا نداشت و  کسانی هم که از طریق این برنامه به کانادا آمده بودند با گرفتن اقامت دائم و یا شهروندی کانادا دوباره به کشورهای خود بازگشته بودند. حال، استدلال طرفداران برنامه مهاجرت سرمایه گذاری این است که دولت کانادا بیش از 343 میلیارد دلار کسر بودجه مواجه است و یکی از راههای حمایت از اقتصاد و مشاغل در کانادا و کاهش خسارات ناشی از همه گیری کووید-19 شروع مجدد برنامه مهاجرت از طریق سرمایه گذاری می باشد.