اکوسیستم استارتاپ قدرتمند کانادا از منظر جهان

 

بر طبق اخرین گزارش اکوسیستم استارت آپ جهانی، کانادا با بهره گیری از مراکز نیرومند استارت آپ اکو سیستم در شهرهای بزرگش به کشوری عالی برای کارآفرینانی مبدل شده است که در پی ایجاد مشاغل جدید هستند. این گزارش بیانگر آن است که با نظر به رویکرد فعال بخش دولتی برای توسعه اکوسیستم های استارت آپ  ونیز فراوانی نسبی منابع ، هیچ مانعی برای اکوسیستم های استارت آپ کانادایی وجود ندارد تا در تولیدات انبوه جهانی نقش اساسی تری را ایفا کنند. در سال 2021، کانادا یکی از پنج کشور برتر جهان در زمینه استارت آپ اکوسیستم بوده است. از جاییکه بسیاری از سرمایه گذاران خارجی در پی موقعیتی برای دریافت ویزا از طریق برنامه استارت آپ می باشند، تعداد بیشتری استارت آپ کانادایی متاثر از متقاضیان بین المللی وجود خواهد داشت.