·         اگر عضوی از بستگان درجه یک Immediate Family Member)هستید و بتوانید ثابت نماید، واجد شرایط سفر به کانادا هستید.

·         اگر عضوی از بستگان درجه یک شهروندان کانادایی و یا دارنده گان اقامت دائم این کشور هستید و یا هم به عنوان ساکنان بومی کانادا ثبت شده اید میتوانید سفرنمایید.

·         به مدت 15 روز یا بیشتر از آن قصد اقامت دائم در کانادا را دارند.

·         اگر کمتر از 15 روز اقامت دارید، باید نشان دهید که هدف شما به کانادا غیر ضروری می باشد.

·         اگر مشکل قانونی سفر به کانادا را ندارید.

·         تمامی دستورالعمل های بهداشت عمومی کانادا را رعایت نمایید.

·         اگر شما یک عضو خانواده یا فامیل درجه دو و یا اقوام (Extended Family Member) شهروندان کانادایی و یا دارنده گان اقامت دائم این کشور هستید و یا هم به عنوان ساکنان بومی کانادا شناخته شده اید بعد از اجازه نامه سفر کتبی از اداره مهاجرت و شهروندی کانادا می توانید به این کشور سفر نمایید.