در تاریخ 22 جولای 2021، دولت کبک الزامات جدیدی را برای همسران متقاضیان برنامه تجربی کبک مقرر کرد. از تاریخ 22 جولای 2021، قانون جدید به مرحله اجرا درآمد که بر اساس آن همسران و یا شرکای زندگی متقاضیان باید مدرک حداقل تسلط خود به زبان فرانسه را که مطابق سطح 4 و یا هم تراز آن می باشد را ارایه دهند. به این منظور، دولت کبک به متقاضیان یک سال فرصت می دهد تا همسران و شرکای زندگی متقاضیان وقت کافی یرای فراگیری زبان فرانسه داشته باشند.  این قانون شامل حال همسران و شرکای زندگی  نیروی کار موقت که در تاریخ 21 جولای 2020 اجازه کار معتبر داشته اند و فارغ التحصیلان استان کبک که تحصیلات خود را در تاریخ 31 رسامبر 2020 به اتمام رسانده اند نمی شود.