در 15 ژوئن 2021، استان نیوبرانزویک با واکسینه کردن حدود 75.1 درصد از ساکنان این استان اعلام نمود که از نیمه شب 15 ژوئن این استان وارد فاز اول یا همان سطح سبز طرح بازیابی کووید-19 گردیده است.  به همین اساس این استان برخی از محدودیت های ناشی از کرونا را که از زمان شیوع بیماری همه گیر وجود داشته لغو نموده است. درحال حاضر و طبق مقررات جدید، برای افرادی که از مناطق مشخص شده ای مانند نیوفاندلند و لابرادور، جزیره پرنس ادوارد، مناطق ( Avignon) و (Temiscouata) در استان کبک و شهرستان (Cumberland) در نوا اسکوشیا به نیوبرانزویک سفر می کنند، هیچگونه قرنطینه و یا ارائه  جواب آزمایش منفی کووید لازم نخواهند داشت.

دیگر سفرهای ضروری در این استان با رعایت شرایط قرنطینه و انجام آزمایش برای همگان مجاز خواهد بود. مسافرانی که در نواحی مرزی تردد می نمایند و هم چنان رانندگان کامیون از شرایط قرنطینه و آزمایش معاف خواهند بود. کارگران دیگری که خارج از مناطق مشخص شده به نیوبرانزویک سفر می نمایند، مجبور به انجام قرنطینه و انجام آزمایش کووید-19 هستند. تمام محدودیت های دیگر از جمله نیاز به ثبت نام و استفاده از ماسک هم چنان برقرار است.