در ژانویه 2021، استان نیوبرانزویک برنامه کار آفرینی نامزدی استان نیو برانزویک را به مدل جدیدی تغییر داده است که در آن متقاضیان میبایست قبل از درخواست برای نامزدی استانی اجازه کار دریافت نمایند. هم چنان در تغییر جدید اعلام  گردیده که کار آفرینان باید یک قرار داد عملکرد تجاری با استان امضا نموده و تعهد بسپارند که حداقل برای یکسال فعالیت تجاری خود را در این استان انجام خواهند داد و سپس بعد از این مرحله  است که داوطلبان می توانند برای اقامت دائم کانادا درخواست ارائه نمایند. قبل از این تغییر، نیوبرانزویک تنها استان کانادا بود که در خواست یک مرحله ای برای اقامت دائم متقاضیان از طریق کار آفرینی را ارائه می داد و کار آفرینان نیاز به اجازه کار را نداشتند.

هم چنان گفته شده، از این پس، تمامی برنامه های کار آفرینی استان ها به جز استان کبک، از الگوی یک دستی پیروی خواهند نمود که در آن ادارات مسئول مهاجرت استانی ابتدا سرمایگذاری و کار آفرینی بنگاه های اقتصادی را در مناطق و محلات مختلف بررسی و سپس دعوت نامه های نامزدی استانی را صادر می نمایند.