در تاریخ 13 آوریل 2021، برنامه نامزدی استان انتاریو (OINP) به تعداد 528 دعوت نامه اعلام هدف(NOI) را برای نامزد های زیر مجموعه اولویت های سرمایه انسانی (Human Capital Priorities Stream ( برنامه اکسپرس انتری صادر نمود. قرعه کشی جدید OINP Tech عمدتا برای داوطلبان در شش مشاغل فنی ذیل انجام یافته است:

  • مهندسین و طراحان نرم افزار NOC 2173
  • برنامه نویسان کامپیوتر و رسانه های تعاملی NOC 2174
  • مهندسین کامپیوتر NOC 2147
  • طراحان و توسعه دهنده گان وب NOC 2175
  • تحلیلگران پایگاه داده ها و مدیران داده ها NOC 2172
  • مدیران سیستم های رایانه ای و اطلاعاتی NOC 213

سیستم جامع رتبه بندی امتیاز دهی (CRS) این دور 467-456 امتیاز بوده است. امسال برنامه نامزدی استانی انتاریو در دو قرعه کشی Tech Draw  به تعداد 1714 داوطلب را دعوت نموده است. در مجموع، استان انتاریو طی امسال به تعداد 3361 دعوت نامه برای برنامه نامزدی استانی انتاریو برای تمامی جریانهای زیر مجموعه برنامه نامزدی استانی انتاریو صادر نموده است.