به تاریخ 15 مارس 2021، دولت انتاریو اصلاحیه قانونی جدیدی در قانون مهاجرت انتاریو را برای اجرای سیستم ابراز تمایل  (EOI)در پنج برنامه مهاجرتی نامزدی استان (OINP) اعلام نمود. 

این سیستم جدید برنامه نامزدی استان (OINP) را کمک می کند تا سیستم شبکه امتیازارت را برای مدیریت گروههای پیشنهاد کار کار فرما(کارگران خارجی، دانشجویان بین المللی، لیست مشاغل مورد نیاز)، و گروه فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری اعمال نماید. این اقدامات برای اولین بار در 8 سپتامبر 2020 اعلام و رایزنی های عمومی تا 23 اکتبر سال 2020 ادامه داشت. سر انجام وزارت آموزش و توسعه مهارت های استان انتاریو این مقررات اصلاحی را تنظیم و ابلاغ نمود. سه هدف اصلی ابراز تمایل جدید اجازه دادن به برنامه نامزدی استانی ( OINP) برای مدیریت استراتژیک میزان جذب کارگران، افزایش پاسخگویی به بازار کار برنامه نامزدی استانی و پاسخ دهی بهتر به نیازهای منطقه ای بازار کار گفته شده است.