به تاریخ 17 دسامبر 2020، برنامه نامزدی استانی انتاریو (OINP) در آخرین قرعه کشی که در سال 2020 انجام داد، از 19 متقاضی کار آفرینی دعوت بعمل آورد. کمترین امتیاز در این دور 140 امتیاز بود که دو امتیاز کمتر از قرعه کشی 26 اکتبر بوده است. در مجموع، برنامه نامزدی استانی انتاریو در سال 2020، از تعداد 131 کار آفرین دعوت بعمل آورده است که در در مقایسه با سال  2019 که 257 متقاضی را دعوت نموده بود تقریبا نصف کاهش یافته است.