بخش گردشگری  استان آلبرتا بر اثر پاندمی کوید آسیب جدیدی دید و تعداد زیادی از کارکنان این بخش شغل خود را از دست دادند.  کمبود نیروی کار ناشی از این وضعیت هنوز هم پابرجا است.

برای کمک به کارفرمایان این بخش؛ اداره مهاجرت استان آلبرتا درصدد است برنامه مهاجرتی جدیدی برای کارکنان بخش گردشگری و هتلداری راه اندازی کند. در این برنامه استانی جدید قرار است مسیر سریع تری برای اخذ اقامت دائم برای کارکنان این بخش پیش بینی شود.