بر اساس سیاست جدید مهاجرتی کانادا دارندگان ورک پرمیت مجازند بدون اقدام برای استادی پرمیت در هرگونه دوره تحصیلی شرکت کنند حتی اگر دوره مذکور بیش از شش ماه باشد. این سیاست مهاجرتی موقتی تا سه سال قابل اعمال خواهد بود.این مقررات مختص داوطلبانی است که در تاریخ ۷ جون ۲۰۲۳ اجازه کار معتبر دارند یا دست کم برای تمدید آن اقدام نموده اند.