پانزدهمین  دور صدور دعوت نامه اکسپرس اینتری در سال جاری برگزار شد. در این دور تعداد ۴۳۰۰ دعوت نامه اکسپرس اینتری صادر شد که مختص برنامه مهاجرتی خاصی نبود و برای همه زیر گروه ها بود.

در این دور برای اشخاصی که امتیاز اکسپرس اینتری ایشان ۴۸۶ و بالاتر بود دعوت نامه صادر شد.