در  تاریخ ۸ جون ۲۰۲۳ اولین دور صدور دعوت نامه اکسپرس اینتری در ماه جون انجام شد و ۴۸۰۰ دعوت نامه اکسپرس اینتری صادر شد که مختص برنامه مهاجرتی خاصی نبود و برای همه زیر گروه ها بود.

در این دور برای اشخاصی که امتیاز اکسپرس اینتری ایشان ۴۸۶ و بالاتر بود دعوت نامه صادر شد.

 

به این ترتیب تعداد دعوت نامه های صادره در سال ۲۰۲۳ به بیش از۵۴۷۰۰ هزار فقره رسید.