در روز بیستم آپریل اداره مهاجرت استان پرنس ادوارد دور جدیدی از صدور دعوت نامه استانی را برگزار کرد. در این دور که ششمین دور صدور دعوت نامه استانی در سال جاری در این استان می باشد. در این دور ۱۸۰ دعوت نامه برای زیر گروه نیروی کار ماهر استانی و ۹ دعوت نامه استانی در زیر گروه اجازه کار بیزینسی صادر شد و پایین ترین امتیاز دعوت شدگان ۷۲ امتیاز بود که ۲۰ امتیاز بالاتر از دعوت نامه های ماه مارچ بود. دور بعدی صدور دعوت نامه این استان ۴ مارج ۲۰۲۳ خواهد بود.