به تاریخ 14 دسامبر سال 2020، اداره مهاجرت و شهروندی کانادا از برخی تغییرات در برنامه آزمایشی مهاجرت به شهرهای کوچک و شمالی کانادا(RNIP) خبرداده است. با توجه به تغییرات جدید، داو طلبان نیاز به ارائه مدارک تجربه کار ناپیوسته به مدت 1560 ساعت در سه سال قبل از درخواست را دارند ولی قبل  از آن، اداره مهاجرت و شهروندی کانادا برای واجد شرایط بودن، داوطلبان را ملزم به داشتن سابقه کار پیوسته یک ساله کرده بود. معیار جدید برای تمامی درخواست های قبلی و بعدی برنامه های مهاجرت به شهرهای کوچک و شمالی کانادا اعمال خواهد گردید.

همچنین این تغییرات به داوطلبانی که به دلیل بیماری همه گیر کرونا موقتا کار خود را از دست داده اند این اجازه را می دهد تا واجد شرایط بودن خود را برای برنامه های مهاجرت به شهرهای کوچک و شمالی کانادا حفظ نمایند.

باید یاد آور شد که برنامه آزمایشی مهاجرت به شهرهای کوچک و شمالی کانادا به منظور گسترش مهاجرت اقتصادی کارگران متخصص و ماهر خارجی به مناطق کوچکت و کم جمعیت این کشور ایجاد شده و از جانب جوامع یا کامیونیتی های شهرهای کوچک و شمالی کانادا حمایت می شود.