هفته گذشته اداره مهاجرت استان منیتوبا در چارچوب برنامه نامزدی استانی منیتوبا جمعا تعداد ۵۴۰ دعوت نامه استانی صادر کرد. این دعوت نامه عموتا مربوط به برنامه نیروی ماهر این استان بود.
از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون این استان تعداد ۶۶۶۲ دعوت نامه استانی صادر کرده است.