اداره مهاجرت استان پرنس ادوارد در نیمه اول ماه جون سال جاری دو نوبت دعوت نامه استانی صادر کرد. این دو نوبت در تاریخ های اول و پانزدهم ماه جون جاری برگزار شده است. در نوبت نخست ۹۷ دعوت نامه و در نوبت دوم ۱۱۸ دعوت نامه استانی صادر شده است. هر دو نوبت برای داوطلبان زیر گرونه نیروی کار ماهر بودند.پایین ترین امتیاز دعوت شدگان ۸۲ امتیاز بود که از دور پیش از آن ۱۷ امتیاز بالاتر بوده است و نشان از سخت تر شدن رقابت در این استان شرقی کانادا دارد. از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳۲۱ دعوت نامه استانی در این استان صادر شده است.